Share |

Our Sixth CD
November 2012

Digital CD

CLICK ON CD TRACKS!
"Dancing With the Tsars"
WBS Orchestra with soloists Vladimir and Natalia Marunych, Andrei Saveliev,
Olga Orlovskaya, Evgenia Tochenaya, Patricia Scherago
Conductor: Svetlana Nikonova

1) Balalaika Waltz -- V. V Andreyev
2) Yekhal kazak na Dunai -- V. Gridin/arr. V. Marunych)
3) I Am Sitting on a Rock -- B. Troyanvsky
4) Akh ty, vecher -- B. Troyanovsy
5) Akh ty, beryoza -- B. Troyanovsky
6) Carpathian Rhapsody -- M. Skoryk
8) Light and Shadows -- P. Pizzigoni/arr. V. Marunych
9) Gopak, from 'Gayane' -- A. Khatchaturian/arr. V. Marunych
10) Barinya -- arr. A. Belyaev/A. Tsygankov
12) Moldovenyaska -- Trad./arr. V. Marunych
14) Ural Dance -- B. Troyanovsky
15) Gypsy Guitar -- E. Derbenko/arr. V. Marunych

SOLOISTS: Andrei Saveliev, balalaika, on 3, 4, 5 and 14
Patricia Scherago, clarinet, on 6
Olga Orlovskaya, soprano, on 7, 11 and 13
Volodymyr and Natalia Marunych, bayan and domra, on 2, 8, 9, 10, 12 and 15
Evgenia Tochenaya, tenor domra, on 12

Order your CDs
Price per CD